Всяко лице, което получи достъп до уебсайта на адвокатска кантора Svinarov & Co., се съгласява със следното:

Използване на уебсайта на адвокатска кантора Svinarov & Co.

Цялото съдържание на уебсайта на адвокатска кантора Svinarov & Co. е предмет на авторско право с всички запазени права. Използването на този уебсайт не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел уебсайта на адвокатска кантора Svinarov & Co. без предварително писмено разрешение.

Информация от общ характер

Информацията, съдържащата се в този уебсайт е от общ характер, предоставя се без гаранции от какъвто и да е вид, както точно изрични, така и подразбиращи се. Тя не се отнася за конкретни обстоятелства за дадено часнто лице, фирма или институция.

Нищо в уебсайта на адвокатска кантора Svinarov & Co. не може да се счита за даване на правни съвети, предложения или препоръки по конкретен правен казус.

Ограничения на отговорността

Адвокатска кантора Svinarov & Co. не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация.

Адвокатска кантора Svinarov & Co. не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб-сайтове чрез уебсайта на адвокатска кантора Svinarov & Co.

Местни законови ограничения

Уебсайтът на адвокатска кантора Svinarov & Co. не е насочен към никое лице, под чиято и да е юрисдикция, при която (по причина на националността, местонахождението на това лице и други подобни) излъчването или достъпът до уебсайта са забранени. Лицата, към които се прилага подобна забрана, не трябва да осъществяват достъп до уебсайта.